• 1 LOT
  Международный институт оценки
 • 1 LOT
  Лучшие оценочные технологии
 • 2 Оценка ценных бумаг
 • 3 Оценка автотранспорта
 • 4 Оценка недвижимости
 • 5 Оценка земли
 • 5 Оценка предприятий
 • 5 Дополнительные услуги
 


Мы находимся:
  г. Харьков, ул. Искусств, 7/9 ст.м. Архитектора Бекетова ст.м. Пушкинская


E-mail: [email protected]
тел: +38 (095) 533-12-00
тел: +38 (098) 533-12-00
тел: +38 (063) 533-12-00
тел: +38 (095) 005-20-00
моб. +38 (057) 715-12-12
 

Образец договора на проведение оценки имущества

There are no translations available.


                                       ДОГОВІР № ______

                              на проведення оцінки майна

м. Харків                                                                 “__“ ________ 20__ р.


Товариство з обмеженою відповідальністю «______________» в особі директора ____________, який діє на підставі Статуту та сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № _____ від ________ р. (далі – Виконавець) з однієї сторони, та _____________ (далі - Замовник), з другої сторони, а разом – Сторони, уклали між собою цей Договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання по виконанню оцінки вартості майна: ________________________

1.2. Мета оцінки:___________________.

1.3. Визначення вартості Об’єкта оцінки виконується станом на _______________ року.

1.4. Вид вартості, що підлягає визначенню – ____________.

1.5. Вартість об’єкта оцінки визначається:_______________.

1.6. Строк виконання робіт – не більше _________ робочих дні з дати підписання договору та отримання всіх необхідних документів для проведення оцінки майна.


2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість робіт по цьому Договору становить ________ гривень 00 копійок, включаючи ПДВ.

2.2. Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок Виконавця протягом трьох днів з дня підписання цього Договору.


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 За результатами визначення вартості Об’єкта оцінки відповідно до умов Договору Виконавець зобов’язаний скласти Звіт про оцінку майна та надати його Замовнику у строк, визначений у п. 1.6 цього Договору.

3.2 У разі необхідності Виконавець доопрацьовує результати оцінки з метою приведення Звітів про оцінку майна у відповідність до вимог нормативно – правових актів з оцінки майна.

3.3 Замовник зобов’язаний оплатити вартість робіт по Договору у розмірі та порядку визначеному розділом 2 цього Договору.

3.4 Замовник зобов’язаний надати Виконавцю всі документи, матеріали, інформацію, необхідні для оцінки: установчі документи, документи пов’язані з правами власності на оцінюване майно, дані бухгалтерського обліку і звітності, проектно–кошторисну документацію та інші документи які необхідні для виконання робіт. У разі затримки надання Замовником необхідної документації у обсязі, визначеним Виконавцем, термін виконання робіт з оцінки продовжується на строк затримки.

3.5 Якщо в процесі роботи виникла необхідність у проведенні повної або часткової інвентаризації майна, аудиторської перевірки або поновлення бухгалтерського обліку, Виконавець має право вимагати проведення таких робіт. Термін дії Договору при цьому автоматично продовжується на період виконання таких робіт.

3.6 Виконавець зобов'язується на вимогу Замовника надати пояснення щодо складеного Звіту, процесу оцінки та об'єкта оцінки.

3.7 Замовник зобов’язаний прийняти роботу та підписати Акт приймання - передачі робіт.

3.8 Сторони зобов’язані не розголошувати інформацію стосовно виконання робіт з оцінки, яка є конфіденційною.


4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ РОБІТ

4.1 Після складання та оформлення відповідно до вимог чинного законодавства Звіту про оцінку майна, Виконавець передає Замовнику Звіт у 2 (двох) примірниках та акт приймання передачі робіт по Договору.

4.2 Одночасно з передачею Звіту про оцінку майна Виконавець передає Замовнику всю інформацію щодо Об’єкта оцінки (документи та матеріали) , яка була зібрана ним в процесі виконання робіт.

4.3 У випадку, якщо виконані роботи не відповідають умовам Договору, Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надання Акту приймання – передачі виконаних робіт повинен надати мотивовану відмову від приймання виконаних робіт у вигляді двостороннього акту із зазначенням необхідних доробок та строків виконання. Якщо у вказаний термін Виконавець не отримає підписаний Акт приймання – передачі виконаних робіт або мотивовану відмову, робота вважається виконаною з урахуванням усіх вимог Договору.


5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець не несе відповідальність за наслідки використання результатів оцінки з метою, що не була предметом цього Договору.

5.2. Виконавець несе відповідальність за відповідність Звіту про оцінку майна вимогам чинного законодавства.

5.3.Виконавець не несе відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором, якщо вони стали результатом неналежного виконання Замовником своїх обов'язків, передбачених п.п.3.4 та 3.5 Договору.

5.4. У випадку виникнення суперечностей (розбіжностей) з приводу тлумачення та/або виконання цього Договору, Сторони регулюють їх виключно шляхом консультацій і переговорів.

5.5. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, суперечка вирішується в судовому порядку, згідно з діючим законодавством України.


6. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін або з ініціативи будь-якої Сторони в порядку, передбаченому чинним законодавством.


7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Будь-які зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженим представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.

7.3. Після підписання Договору попередні переговори та листування стосовно предмету Договору втрачають силу.

7.4. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.5. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису, паспортних даних та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації оцінки майна, податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних».


8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:


ЗАМОВНИК                          ВИКОНАВЕЦЬ

____________                        _____________